baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nasKomisja Krajowa
Komisja KrajowaNasza organizacja
jest zrzeszona w
Wszystkie dokumenty są w formacje PDF

 Kodeks Pracy

 Ustawa o związkach zawodowych

Rozp. Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy.

 Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Ustawa o Radzie Dialogu Spłecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

 Ustawa o rowiązywaniu sporów zbiorowych

Rozporzadzenie w sprawie powiadamiania przez pracodacę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiąących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie,a także dokonywania zmian w takim wskazaniu

Europejskie Rady Zakladowe

Ustawa o prawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

Rozporz. MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z 17 marca 2017r.

Ustawa z 14 grudnia 2016r - Prawo Oświatowe

Ustawa  z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia  zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski